Zoeken in deze blog

zaterdag 1 juni 2013

Onredelijke algemene voorwaarden

In een contract kunnen algemene voorwaarden van toepassing verklaard. In de algemene voorwaarden kunnen onredelijke en bezwarende clausules opgenomen zijn.
In de wet is echter bepaald dat bedingen in algemene voorwaarden die onredelijk zijn, getoetst kunnen worden door de rechter. De gebruiker van algemene voorwaarden dient rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de contractant. Dat geldt voor regels die in de toepasselijke algemene voorwaarden zijn opgenomen.


Op grond van de algemene voorwaarden regeling afdeling 6.5.3 in het Burgerlijk Wetboek  kan een beding in de algemene voorwaarden dat daarvoor in aanmerking komt buitengerechtelijk vernietigd worden. De rechter kan toetsen aan de open norm (de redelijkheid en billijkheid) van art. 6:233 aanhef en onder AWB of de rechter kan toetsen aan de lijsten die in de wet zijn opgenomen, de zogenaamde zwarte lijst (art. 236 BW), de grijze lijst (art.237 BW) en de blauwe lijst (bijlage bij art. 3 Richtlijn 93/13/EEG). In de grijze lijst staan bedingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn en op de zwarte lijst staan bedingen die zonder meer als onredelijk bezwarend aangemerkt worden jegens een particulier.

zondag 4 november 2012

Contract aannemer opzeggen of ontbinden

Een contract met een aannemer heeft vaak een regeling over opzegging. Ook kunnen er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Die kunnen ook uitgebreid zijn zoals bijvoorbeeld de UAV voorwaarden. Dat is een klein boekwerk aan regeltjes. Het is van belang om goed te weten wat het gevolg kan zijn van opzegging van het contract met de aannemer. Bijvoorbeeld voor wat betreft de garantie op het geleverde werk en afrekening van kosten. Als je zelf niet goed kan beoordelen wat de gevolgen kunnen zijn vraag dan een bouwrecht advocaat om advies. Zie ook : Aansprakelijkheid aannemer in de bouw. Naast opzegging kan mogelijk ook het aannemingscontract ontbonden worden. Dat kan als de aannemer wanprestatie heeft geleverd.

woensdag 21 december 2011

Contract opzeggen zonder grond

Het opzeggen van een contract zonder grond is mogelijk. Uitgangspunt is wel dat de bevoegdheid om het contract op te zeggen naar redelijkheid en billijkheid uitgeoefend moet worden, ook al is  in het contract is bepaald dat opgezegd mag worden. Raadpleeg een advocaat als u hierover advies wenst. Een opzegging is te kwader trouw, dus ook in strijd met de redelijkheid en billijkheid  dat een vennoot een contract eigenlijk voor zijn vennootschap moet sluiten maar dit vervolgens privé doet. Vervolgens door de v.o.f. op te zeggen en privé te kunnen profiteren van het contract is niet acceptabel. 

Het gebruik maken van de opzegging om te kunnen profiteren van een voordelige overeenkomst is toelaatbaar. Ook als de opzeggende partij daar aanzienlijk beter van wordt.
Als er geen enkele grond is voor opzegging en er is sprake van een lange relatie tussen partijen dan moet de opzeggende partij behoedzaam te werk gaan. In het geval waarin een benzinepomphouder al 20 jaar een contract heeft met een oliemaatschappij kon de laatste niet zo maar opzeggen zonder tijdige aankondiging. Bij een langlopende overeenkomst zal een ruime opzeggingstermijn in acht genomen moeten worden. Het is dan raadzaam een goede grond aan te voeren. 

Bij langlopende overeenkomsten geldt ook dat, ondanks het inacht nemen van een redelijke opzegtermijn, de redelijkheid en billijkheid met zich mee kan brengen dat een vergoeding betaald dient te worden.

Een importeur die zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgaaf van redenen een detailhandelaar opzegt, vraagt om problemen. Dat geldt met name indien de gevolgen van de opzegging voor de particulier zeer ingrijpend zijn. In een dergelijk geval is een voorafgaande waarschuwing op zijn plaats. Indien dat niet gebeurt dan is een dergelijke opzegging in strijd met de redelijkheid en billijkheid en dient de importeur zijn verplichtingen gewoon na te komen.

Opzegging is mogelijk bij een contract voor onbepaalde tijd indien redelijk wordt gehandeld. Dat betekent tijdig aankondigen en het inachtnemen van een redelijke opzegtermijn. Een overeenkomst van opdracht (b.v. een overeenkomst met een accountant of tandarts) kan ook opgezegd worden. Dan kunnen algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dergelijke voorwaarden zal een opdrachtnemer vaak regels geformuleerd hebben die van toepassing zijn op opzegging.


vrijdag 14 oktober 2011

Een langlopend contract kan ook beeindigd worden

Een contract kan voor een vaste lange periode gesloten zijn. Sommige contracten kunnen een zeer lange looptijd hebben. Dat kan soms met zich meebrengen dat op enig moment dit contract niet meer voldoet. Of men is op elkaar uitgekeken en wil het contract beeindigen. Als een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen en er sprake is van een redelijke grond kan ook een langlopend contract opgezegd worden. Lees meer op deze blog: http://www.advocaten-amsterdam.nl/113/opzegging-contract-overeenkomst-opzegtermijn-schadevergoeding

zondag 9 oktober 2011

Een contract dat niet goed werkt kan gewijzigd worden door rechter

Als sprake is van gewijzigde omstandigheden kan een contractspartij wijziging van de overeenkomst vorderen. Artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek regelt dit als volgt:

1
De rechter kan op verlangen van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend.


maandag 26 september 2011

Afbreken onderhandelingen toegestaan?

Deze zaak (HR 12 augustus 2005, RvdW 2005, 93 (CBB/JBO) betreft een grondtransactie. De partij die de grond moest leveren, JBO, moest deze grond zelf nog verwerven van de Gemeente. De kopende partij, CBB, had echter haast. Over een bouwvergunning bestond ook nog geen uitsluitsel. Op een gegeven moment was CBB het kennelijk beu. Er werd een brief gestuurd op 20 maart 2000, waarin duidelijkheid gevraagd werd wat de termijn was waarop de grond in kwestie geleverd kon worden. Het antwoord daarop was dat er een “definitieve grondaanbieding” te verwachten viel. Wat betreft het tijdspad was de brief verder niet concreet. Vervolgens heeft CBB op 31 maart 2000 de onderhandelingen afgebroken.
CBB vorderde schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen van JBO. JBO stelde een tegenvordering in door vast te stellen dat CBB onrechtmatig gehandeld heeft door de onderhandelingen af te breken.
Dat laatste wordt door de rechtbank toegewezen. De onderhandelingen zouden ten onrechte afgebroken zijn. CBB laat het daar niet bij zitten en gaat in beroep bij het Gerechtshof. Deze bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank, maar beperkt de schadevergoeding welke CBB moet betalen aan JBO tot de helft.
Dan komt de zaak bij de Hoge Raad. Deze bepaalt dat de maatstaf voor de beoordeling voor een dergelijke zaak is, dat:
Ieder van de onderhandelende partijen vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn.
Kort gezegd, moet er dus sprake zijn van (1) totstandkomingsvertrouwen (de deal zat er echt aan te komen), (1.b.) andere omstandigheden, (2) het onaanvaardbaar is de onderhandelingen af te breken. De Hoge Raad voegt daar nog aan toe:
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van de vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van de deze partij.

maandag 19 september 2011

Beëindiging van een v.o.f.

De ontbinding of vereffening van een Vof stuit nog al eens op problemen.Zeker als er weinig geregeld is in het contract Iedere vennoot neemt een advocaat in de arm; hoe dan verder? Zeker als er weinig geregeld is in het contract. Een goed contract zou hier veel werk schelen. Als de vennoten van een Vof gelijkwaardig zijn, dan zijn zij ook beiden gerechtigd tot voortzetting. Vaak zal het tot een procedure komen wanneer ook de advocaten van de vennoten geen oplossing weten te vinden. De rechter wordt dan geconfronteerd met vennoten die allebei aanspraak kunnen maken op voortzetting van de vennootschap en zal dan ook vaak de knoop moeten doorhakken. Vaak zal sprake zijn van overbedeling van een van de vennoten. De rechter laat zich daarbij leiden door de redelijkheid en billijkheid. Zie bijvoorbeeld:

"Naar het de rechtbank voorkomt is de waarde die het behoud van de onderneming voor de ene vennoot vertegenwoordigt, namelijk hoger dan de waarde - in elk geval de intrinsieke waarde - in het economisch verkeer. Andersom zal het verlies van de mogelijkheid voor de andere vennoot om de onderneming voort te zetten en daaruit arbeidsvreugde en inkomen te generen, waarschijnlijk zwaarder wegen dan een vergoeding van de helft van de, van de feitelijke toedeling geabstraheerde, economische waarde van die onderneming. Uiteindelijk zal de rechtbank deze aspecten kunnen meewegen in een naar billijkheid vast te stellen vergoeding, maar de te benoemen deskundige zal uitdrukkelijk worden verzocht om zich ook over deze gedachtegang uit te laten en deze zo mogelijk mee te nemen in zijn advies over de hoogte van de eventueel aan de ene vennoot op te leggen betalingsverplichting wegens overbedeling."
LJN: BR6109, Rechtbank Amsterdam , 467085 / HA ZA 10-2584

Indien de vennootschap wordt beëindigd, dan dient “de boedel” verdeeld te worden tussen de vennoten. Vaak zal echter de Vof voortgezet worden door één van de vennoten. Dan wordt de rechter geconfronteerd met de vraag wat de waarde is van de vennootschap.De uitkoopsom moet vastgesteld worden. De rechter zal doorgaans een deskunige opdracht geven de waarde vande onderneming vast te stellen.
Er is een verschil tussen de mogelijkheid te ontbinden en de mogelijkheid op te zeggen. Opzeggingsgronden zijn doorgaans in de vennootschapsovereenkomst opgenomen. Voor ontbinding moet sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming van één van de vennoten.